Kategórie      

Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť (predávajúci potvrdí svojím podpisom a pečiatkou deň prevzatia tohto odstúpenia) najneskôr v posledný deň určenej lehoty na korešpondečnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch ako fakturačná. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy (na adresu skladu) od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

 3. Tovar nám prosím nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. 

 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 8. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 9. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 10. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Tovary takto vyrábané sú označené v úvode kategórie tovaru, ktorých daná nemožnosť vrátenia tovaru sa týka.

  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale (všetky drevené parkety, terasové a fasádne dosky), ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Originálne poškodenie ochranného obalu môže spôsobiť poškodenie tovaru, zmenu vlhkosti prírodného materiálu z dôvodu hygroskopicity dreveného materiálu alebo pretrhnutie ochranných sťahovacích pások, rozbalenie balíkov z ochranných pások, ktoré môžu zapríčiniť „vykryvovanie materiálu“.

  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

  • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

  Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom).

 11. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie, a zároveň musí byť Predávajúcemu do tohto termínu na vlastné náklady riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave, nepoužitý, nepoškodený, bez viditeľných známok používania, so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Predávajúci neprijme späť tovar, ktorý je nekompletný, používaný, poškodený, opotrebovaný. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.

 12. V prípade nesplnenia niektorej z hore uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.   

  Vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy

   

  Predávajúci

  Stillwood, s.r.o., Veterná 19, Trnava 91701

  stillwood@stillwood.sk

   

  Kupujúci

  Meno a priezvisko spotrebiteľa:
  Adresa a kontakt spotrebiteľa:

  Dátum objednania/dátum prijatia tovaru:

  Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na objednaný tovar (presné špecifikovanie tovaru/tovarov):

  Dôvod odstúpenia od zmluvy:

   

  Prehlasujem, že som si vedomý, že náklady na vrátenie znášam osobne.
  Dátum, miesto a podpis kupujúceho:

      
Zodpovednosť za chyby

a) Odstrániteľné chyby. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné, môže Kupujúci požadovať výmenu veci alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže predávajúci poskytnúť primeranú zľavu z ceny veci.

b) Neodstrániteľné chyby. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez chyby, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

 

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

 2. Kupujúci je povinný:

  1. prevziať objednaný tovar,

  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 3. Predávajúci je povinný:

  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

  2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar alebo iné ich uviesť k produktu na e-shope.Reklamačné a záručné podmienky

 

 1. Záručná lehota na tovar je 24 mesiacov od nákupu tovaru. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby/špecifiká tovaru, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 2. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu a záručného listu, príslušenstva alebo inej dokumentácie k tovaru,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, návodom alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, kuriérskej firmy je kupujúci si skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade veľkého poškodenia obalu doporučujeme zásielku neprevziať a informovať nás o tom e-mailom. Na už prijaté zásielky reklamácie nepríjmame.


Nezodopovedáme za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérskou firmou
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho
 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou firmou
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) alebo v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvádateľných prekážok.