Kategórie      

VOP

Úvod VOP

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

 

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom a predávajúcim internetovej stránky (e-shopu) je Stillwood, s.r.o., so sídlom Veterná 19, Trnava 91701

 2. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.stillwood-eshop.sk je spoločnosť Stillwood, s.r.o., so sídlom Veterná 19, Trnava 91701.

 3. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.5.

 4. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

 5. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

 6. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

 


Showroom: Račianska 90, Bratislava 83102 (OC Lightpark, na 2.NP)

 

Adresa skladu: Dialničná 6, Senec 90301


Fakturačné údaje predávajúceho:

Stillwood, s.r.o.
Veterná 6554/19
91701 Trnava
Slovensko

IČO: 48146765
DIČ: 2120071063
IČ DPH: SK2120071063

Okr. súd Trnava, odd. Sro, Vložka číslo: 35873/T

Slovenská sporiteľna, a. s.: 5071045137/0900
IBAN / SWIFT: SK98 0900 0000 0050 7104 5137 / GIBASKBX

 


e-mail: stillwood@stillwood.sk
telefón: +421948630715Orgán dozoru SOI

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

odbor výkonu dozoru

tel. č.: 033/ 5512 689 - 90

fax. č.: 033/ 5512 656

e-mail: tt@soi.sk  

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.

   

Článok III.

Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

 2. Predávajúci nie je zodpovedný za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bude  spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

 3. Spracovaná  a prijatá elektronická objednávka je návrhom  Kúpnej zmluvy a je záväzná.

 4. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky predávajúcim emailom. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, potvrdiť dodaciu aktuálnu lehotu a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah potvrdenia elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu stillwood@stillwood.sk. V prípade ak potvrdenie objednávky nezodpovedá informáciám uvedených ne e-shope je oprávnený kupujúci odstúpiť od objednávky emailom do 24 hodín od doručenia potvrdenia objednávky. Rozdielne informácie v potvrdení objednávky v porovnaní s informáciami môžu byť spôsobené vypredaním tovaru iným kupujúcim v tom istom momente pri nákupnom procese kupujúceho cez e-shop, aktuálnym vypredaním tovaru, výpadkom vo výrobe, ukončenie výrobu daného tovaru alebo rozdielna dodacia lehota v dôsledku aktuálnej nedostupnosti suroviny výrobcu.

 5. Za podstatnými náležitosti elektronickej objednávky sú:
  5.1.  Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
  5.2.  Kód objednávaného tovaru
  5.3.  Množstvo objednávaného tovaru;
  5.4.  Adresa miesta dodania tovaru;
  5.5.  Adresa Kupujúceho;
  5.6.  Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené vo VOP;
  5.7.  Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec alebo iná osoba určená Kupujúcim).

 6. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú.

 7. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

 8. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

 9. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  1. platba na dobierku do sumy objednávky 500 Eur s Dph (kupujúci zaplatí priamo kuriérovi pri preberaní tovaru. Pri využití možnosti dopravy zdarma nad 90 Eur s Dph je povinná platba vopred na predfaktúru.

  2. platba na predfaktúru bankovým prevodom je povinná pri sume objednávky nad 500 Eur s Dph.

  3. platba na predfaktúru bankovým prevodom je možná pre objednávky aj do sumy 500 Eur s Dph.

  4. pri tovare, ktorý nie je skladom, je predávajúci oprávnený vystaviť predfaktúru k objednanému tovaru a kupujúci povinný uhradiť 50% celkovej sumy vopred. Zvyšnú sumu kupujúci je povinný uhradiť predom na predfaktúru alebo na dobierku ako táto suma je menej ako 500 Eur.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar podľa uvedenej dodacej lehoty na eshope alebo podľa dohody iná dodacia lehota medzi kupujúcim a  predávajúcim.

 2. Ak je tovar skladom je po jeho potvrdení o pripravenosti expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok po dohode.

 4. Kupujúci obdrží daňový doklad po dodaní tovaru emailom do 15 dní od zdaniteľného plnenia.

 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

  1. Slovenskej pošty,

  2. kuriérskej spoločnosti,

  3. osobný odber kupujúceho po dohode

  4. vlastnou dopravou predávajúceho

  5. dopravou dodávateľa/výrobcu tovaru

 7. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

 8. Lehoty pre doručenie tovaru prostredníctvom kuriérskej služby a Slovenskej pošty sú maximálne 3 pracovné dni.

 9. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 10. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 11. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.

 12. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Jednotlivé ceny prepravy tovaru sú kalkulované podľa váhy, rozmerov a sumy objednávky tovaru. Po výbere tovaru kupujúcim a zadaní jeho množstva - „naplnení nákupného košíka“ a vyplnení platobných a prepravných podmienok sa kupujúcemu na e-shope zobrazí cena dopravy alebo mu systém vypočíta dopravu zdarma v závislosti od sumy objednávky. Pri využití možnosti dopravy zdarma pri objednávke tovaru nad 90 Eur s Dph pre produkty z kategórie chémia, soklové lišty, podložky, terasové skrutky a doplnky k terasovým doskám je doprava zdarma pri platbe vopred. Ceny prepravného alebo možnosti dopravy zdarma pri objednávke nad aktuálne stanovenú cenu na stránkach platia výlučne na územi Slovenska.

 2. Pri osobnom odbere tovaru z partnerských predajní, alebo pri doprave tovaru z partnerských predajní je kupujúci povinný v objednávke zvoliť možnosť platby na predfatkúru – platba vopred.

 3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 4. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

   

 

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. 

 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy. 

 

Článok VIII.

Storno objednávky

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 4 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.

 

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť (predávajúci potvrdí svojím podpisom a pečiatkou deň prevzatia tohto odstúpenia) najneskôr v posledný deň určenej lehoty na korešpondečnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch ako fakturačná. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy (na adresu skladu) od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

 3. Tovar nám prosím nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. 

 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 8. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 9. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 10. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. parkety drevené Spačva a všetky ďalšie drevené parkety v ponuke. Tovary takto vyrábané sú označené v úvode kategórie tovaru, ktorých daná nemožnosť vrátenia tovaru sa týka.

  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale (všetky drevené parkety, terasové a fasádne dosky), ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Originálne poškodenie ochranného obalu môže spôsobiť poškodenie tovaru, zmenu vlhkosti prírodného materiálu z dôvodu hygroskopicity dreveného materiálu alebo pretrhnutie ochranných sťahovacích pások, rozbalenie balíkov z ochranných pások, ktoré môžu zapríčiniť „vykryvovanie materiálu“.

  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

  • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

  Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom).

 11. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie, a zároveň musí byť Predávajúcemu do tohto termínu na vlastné náklady riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave, nepoužitý, nepoškodený, bez viditeľných známok používania, so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Predávajúci neprijme späť tovar, ktorý je nekompletný, používaný, poškodený, opotrebovaný. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.

 12. V prípade nesplnenia niektorej z hore uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.   

  Vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy

   

  Predávajúci

  Stillwood, s.r.o., Veterná 19, Trnava 91701

  stillwood@stillwood.sk

   

  Kupujúci

  Meno a priezvisko spotrebiteľa:
  Adresa a kontakt spotrebiteľa:

  Dátum objednania/dátum prijatia tovaru:

  Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na objednaný tovar (presné špecifikovanie tovaru/tovarov):

  Dôvod odstúpenia od zmluvy:

   

  Prehlasujem, že som si vedomý, že náklady na vrátenie znášam osobne.
  Dátum, miesto a podpis kupujúceho:

      Článok X.

Zodpovednosť za chyby

a) Odstrániteľné chyby. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné, môže Kupujúci požadovať výmenu veci alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže predávajúci poskytnúť primeranú zľavu z ceny veci.

b) Neodstrániteľné chyby. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez chyby, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Článok XI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

 2. Kupujúci je povinný:

  1. prevziať objednaný tovar,

  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 3. Predávajúci je povinný:

  1. dodať zákazníkovi tovar v uvádzanej kvalite v popise tovaru, množstve a v dohodnutej cene,

  2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar alebo iné ich uviesť k produktu na e-shope.Článok XII.

Reklamačné a záručné podmienky

 

 1. Záručná lehota na tovar je 24 mesiacov od nákupu tovaru. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby/špecifiká tovaru, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 2. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu a záručného listu, príslušenstva alebo inej dokumentácie k tovaru,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, návodom alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, kuriérskej firmy je kupujúci si skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade veľkého poškodenia obalu doporučujeme zásielku neprevziať a informovať nás o tom e-mailom. Na už prijaté zásielky reklamácie nepríjmame.


Nezodopovedáme za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérskou firmou
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho
 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou firmou
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) alebo v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvádateľných prekážok.
 • Oneskorené dodanie v dôsledku prírodných katastróf a zásahu vyššej moci.Článok XIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo a  e-mailová adresa. V prípade objednávky na firmu (živnostník, s.r.o. alebo a.s.) aj: názov firmy, IČO, DIČ a IČ DPH (IČ DPH iba v prípade platcu DPH).

 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

 6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

 8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.

 9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

 

Článok XIV.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 

 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 

 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

 

Článok XV.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. 

 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií na korešpondenčnej adrese spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim.

 5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 6. Uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a prehlasuje, že mal možnosť sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámiť pred uzavretím Kúpnej zmluvy.

 7. Obchodné podmienky sú Kupujúcemu k dispozícii v slovenskom jazyku a sú Kupujúcemu sprístupnené on-line na webovej adrese Internetového obchodu a Kupujúcemu je tak umožnené si obchodné podmienky archivovať a reprodukovať.

 8. Kupujúci berie na vedomie, že Kúpna zmluva uzavretá s Kupujúcim je po svojom uzavretí Predávajúcim archivovaná. Týmto nie sú dotknuté príslušné ustanovenia ochrany osobných údajov článku VIII týchto obchodných podmienok.

 9. Kúpna zmluva je uzavretá v slovenskom jazyku a ak tomu nebránia okolnosti na strane Predávajúceho či Kupujúceho, je možné Kúpnu zmluvu uzavrieť tiež v inom jazyku. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu Kúpnej zmluvy a akceptácii týchto obchodných podmienok sú zrejmé z priebehu nákupu v Internetovom obchode.

 10. Kúpna zmluva je Kupujúcemu prístupná elektronicky vo forme, ktorá umožňuje jej archiváciu a prípadnú reprodukciu.

 11. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.
 12. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
 13. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.2.2017.

 

Trnave 1.2.2017

 


Ing. Martin Mikle     

  konateľ spoločnosti